ESP32-S2-Kaluga-1

[中文]

For the latest version, please go to ESP32-S2-Kaluga-1 Kit.